27 maart 2013, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Besluit in de raad

AGENDAPUNTEN:

0 Vragenhalfuurtje vanaf 20.00 uur

Gelegenheid voor de raadsleden tot het stellen van vragen aan het college van B&W. Onderwerpen hiervoor moeten dinsdagavond 26 maart 2013 vóór 20.00 uur bij de voorzitter worden gemeld, via de griffier per e-mail: Annemarie.Tensen@baarn.nl

1 Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Lijst ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

3 Bepalen van het trekkingsnummer
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst van Besluit in de Raad van 27 februari 2013

5 Exploitatie de Wintertuin

Doel:De raad dient een besluit te nemen over het gunnen van de exploitatie van De Wintertuin aan Red Force BV, alsmede over de wijze waarop de investeringen (parkeren, specifieke voorzieningen) gedekt worden.
Samenvatting:Sinds december 2012 worden onderhandelingen gevoerd met een kandidaat exploitant voor de Wintertuin. De doelstelling is het opzetten van een exclusieve trouwlocatie, een tropische vlindertuin en grand café.De procedure om de bestemming (horeca) van De Wintertuin te wijzigen is reeds in gang gezet. Ook de bouwkundige aanpassingen zijn in procedure gebracht voor het verkrijgen van een vergunning.
Er is overeenstemming over de inhoud van de huurovereenkomst.Bij verhuur aan de kandidaat exploitant is sprake van belaste verhuur. Op grond hiervan kunnen wij de BTW die is betaald voor de kosten van de cascorestauratie terugvragen. Het voorstel is om maximaal € 75.000,00 van de BTW-teruggave te investeren in parkeervoorzieningen en specifieke inrichting van het Cantonspark voor de Wintertuin.
De Raadscommissie Wintertuin stemt in met de keuze voor de beoogde exploitant / huurder. Aan de raad wordt daarom gevraagd om de exploitatie van de Wintertuin definitief te gunnen aan onderneming Red Force B.V.
Bijgevoegde documenten

6 Begrotingswijzigingen: januari/februari 2013

7 Benoemen leden Monumentencommissie

Doel:Het benoemen van twee nieuwe burgerleden in de Monumentcommissie en de vetrekkende leden eervol te ontslaan.
Samenvatting:Op 1 maart 2013 loopt de tweede periode af voor de zittende (burger)leden in de Monumentencommissie. Aan de Historische Kring Baerne en Stichting Mooi Baarn is gevraagd nieuwe geschikte kandidaten voor te dragen. Namens de Historische Kring is voorgedragen mevrouw drs. S. van Berkum, kunsthistorica en namens Stichting Mooi Baarn, de heer D.E. Wentink, architect.

8 Ontwerp bestemmingsplan De Wetstraat 35a

Doel:Beslissen over het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan voor het realiseren van een woning op het perceel De Wetstraat 35a.
Samenvatting:Er is een verzoek ingekomen voor het realiseren van een woning op het perceel plaatselijk bekend als De Wetstraat 35a. De bouw van deze woning past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Amaliapark – Transvaal” omdat ter plaatse geen bouwvlak aanwezig is. Op 9 december 2008 heeft het toenmalige college besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit plan, via het partieel herzien van het bestemmingsplan, een zogeheten postzegelplan.
Gelet op voortschrijdend inzicht wordt u echter geadviseerd om geen medewerking te verlenen aan het plan voor het realiseren van een woning op het perceel De Wetstraat 35a.

9 Opstellen ontwerp bestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Doel:De raad wordt gevraagd om in principe in te stemmen met het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan voor het landgoed Pijnenburg.
Samenvatting:De eigenaar van Landgoed Pijnenburg wil zijn landgoed duurzaam in stand houden. In gezamenlijk overleg hebben gemeente, provincie en landgoed meerjarige afspraken gemaakt welke vastgelegd zijn in een convenant. Niet alle ontwikkelingen die in het convenant zijn opgenomen, passen binnen het geldende bestemmingsplan.Omdat het hier gaat om het planologisch mogelijk maken van ontwikkelingen waarvoor nog geen concrete plannen bestaan is er voor gekozen om een postzegelbestemmingsplan te ontwikkelen, specifiek voor Landgoed Pijnenburg.

10 Aankoop grond toekomstige locatie gemeentewerf

Doel:Beslissen over de aankoop van een perceel grond van Rijkswaterstaat ten behoeve van een nieuw scheidingsstation en hiervoor de financiële middelen beschikbaar stellen.
Samenvatting:Om de bouw van een Brede School mogelijk te maken, moet de gemeentewerf verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Rijkswaterstaat is bereid om een gedeelte van het terrein van het Steunpunt Rijkswaterstaat aan de Oude Amsterdamsestraatweg hiervoor te verkopen aan de gemeente Baarn. In dit voorstel wordt de afweging gemaakt tussen twee beschikbare delen van het terrein. In dit voorstel wordt gevraagd om de beschikbare financiële middelen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de benodigde grond.

11 Beantwoording schriftelijke vragen: geen
12 Sluiting.