Laanplein – Parkeren blijft gratis

Op woensdag 11 januari vond in de gemeenteraad een debat plaats over het Laanplein. Fractievoorzitter Peter Blokker licht het PvdA-standpunt toe:

Voorstander
‘In het huidige coalitieaccoord zijn afspraken gemaakt over het Laanplein. Voor de PvdA was er van het begin van aan een aantal redenen om voor de realisatie van dit plan te stemmen t.w.

  • integrale benadering van bouwplannen op de betreffende lokatie
  • uitbreiding woningbestand
  • werkgelegenheid
  • verbeteren parkeervoorzieningen

Dit zal tot gevolg hebben dat het centrum toekomstbestendig zal zijn. De planontwikkeling is de afgelopen jaren zeer zorgvuldig door het college aangepakt en uitvoerig gecommuniceerd met betrokken partijen inclusief de inwoners.
Op voorstel van de PvdA is het woningbouwprogramma aangepast met sociale woningbouw en werd gratis parkeren in Baarn gehandhaafd.’

Afhaken Bakker Baarn
‘Door het afhaken van Bakker Baarn verliest het plan zijn integraliteit, hetgeen wij betreuren. Ondanks deze ontwikkelingen staat de PvdA nog steeds voor:

  • woningbouw
  • goede parkeervoorzieningen
  • verbeteren omgeving

Eén en ander moet voldoen aan de beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Baarns weefsel. De meerderheid van deze Raad heeft dit vastgesteld.’

Toekomst
‘Hoe ziet wat de PvdA betreft de toekomst er uit ?
De projektontwikkelaars t.w. DAV en Bastion zullen ieder hun afzonderlijke plannen voorleggen aan de gemeente. Die het vervolgens zal toetsen op basis van het eerder genoemd Baarns Weefsel en de dan geldende ruimtelijke uitgangspunten.
Wij wachten de resultaten van deze onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaars/grondeigenaren met belangstelling af.’

Besluit in de raad
Op 25 januari wordt in de raadsvergadering een besluit genomen over het Laanpleinplan. Het college stelt voor om geen verdere uitwerking te geven aan het concept ontwikkelingsplan. Peter Blokker zal op deze plek het PvdA-standpunt inzake het Laanplein voor de vergadering van 25 januari eveneens toelichten.