Maatschappelijke participatie

 • De PvdA wil dat jongeren al op jonge leeftijd kennis maken met sporten.
 • De PvdA blijft investeren in sportvoorzieningen in buurten, ook als het volbouwen met woningen of kantoren meer geld zou kunnen opleveren.
 • De PvdA wil dat sportparken intensiever worden gebruikt. Dit kan door het openstellen van velden voor medegebruik door buurtbewoners of wijkorganisaties.
 • De PvdA wil dat de gemeente de sportclubs niet teveel belast met regelgeving en procedures, zeker niet omdat het aantal vrijwilligers bij veel verenigingen gering is en/of terugloopt. Zo zouden bijvoorbeeld de voor vrijwilligersorganisaties benodigde bewijzen omtrent het gedrag (VOG) gratis verstrekt moeten worden. De gemeente staat open voor het bieden van financiële en administratieve ondersteuning.
 • De PvdA wil dat de gemeente extra aandacht geeft aan die groepen inwoners die te weinig aan sport doen. Er is behoefte aan sport- en ontmoetingsplekken in de buurt zelf: organiseer sportaanbod via bijv. stagiaires sportopleiding in buurtaccommodaties.
 • De PvdA wil dat de gemeente investeert in de promotie van de in Baarn bestaande regelingen voor deelname aan sport en cultuur.
 • De PvdA pleit voor het mogelijk maken van sportbeoefening door minderheidsgroepen, zowel financieel als ook facilitair.
 • De PvdA wil dat de gemeente een onderzoek uitvoert naar de wensen die leven bij jongeren.
 • De PvdA wil dat de uren van de jongerenwerker worden uitgebreid.
 • De PvdA wil dat de gemeente de portier bij de boemerang weer subsidieert.
 • De PvdA stimuleert dat jongeren volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
 • De PvdA wil een periodiek overleg tussen de jongeren en de gemeente en de uitkomsten van dit overleg omzetten in beleid.
 • De PvdA wil dat de gemeente de openbare gebouwen optimaal toegankelijk maakt voor ouderen.
 • De PvdA wil dat het consultatiebureau voor ouderen gehandhaafd blijft.
 • De PvdA wil dat laagdrempelig openbaar vervoer voor ouderen bereikbaar blijft.
 • De PvdA wil geen verdere uitholling van de subsidieverstrekking aan de Leuning.
 • De PvdA is voorstander van alcohol- en drugspreventieprogramma’s, zoals stevige voorlichting op scholen door de GGD. “Uiteindelijk is voorkomen altijd beter dan genezen”.
 • De PvdA wil dat bij het verslavingsbeleid en maatschappelijke opvang jongeren extra aandacht hebben.
 • De PvdA is er een voorstander van dat elke verslaafde een vaste zorg- en trajectmanager krijgt. Verslaafden die structureel weigeren mee te werken of overlast blijven veroorzaken, krijgen sancties opgelegd.
 • De PvdA wil dat de gemeente initiatieven neemt om het Bosbad en de Trits in één organisatie onder te brengen.
 • De PvdA wil een beheerstichting voor alle sportvoorzieningen.
 • De PvdA wil een actief vrijwilligersbeleid in Baarn, de koepelorganisatie de SVB dient door de gemeente zoveel mogelijk ondersteund te worden.
 • De PvdA wil bestaande culturele manifestaties ondersteunen onder andere met voldoende betaalbare accommodaties.